Elected Members


Sr.No. Name Designation
1 Shri. Sunil G. Shetye VP Secretary cum Registrar of Birth & Death cum PIO
2 Shri. Vardhan V. Malik VP Clerk
3 Shri. Shamba B. Malik VP Peon
4 Shri. Rajan S. Shetye VP G.R.S.
5 Smt. Rashika M Shetkar Member